Opći uvjeti poslovanja

Ovi opći uvjeti poslovanja vrijede za sva naručivanja motornih vozila između GRAND AUTO D.O.O. i njegovih kupaca putem ugovora na daljinu, tj. putem „Internetske stranice“: www.grandauto.hr (dalje u tekstu: „Internetska stranica“).

Kupci mogu biti pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske. GRAND AUTO D.O.O. (trgovac) se obvezuje na poslovanje u skladu s važećim zakonima na području Republike Hrvatske. Korištenjem ove „Internetske stranice“ posjetitelj (kupac) se slaže s općim uvjetima poslovanja te potvrđuje da je poslovno sposoban za sklapanjem obvezujućih ugovora i da je stariji od 18 godina. Posjetitelj koji unosi bilo koje podatke obvezan je unositi samo točne i istinite podatke, informacije, materijale, itd. Netočni i neistiniti podaci smatrat će se zloporabom te će se odgovarajuće po istima postupiti. Podatke prikupljene putem internetskih obrazaca i pri rezervaciji koristit će se samo u svrhu poslovanja tvrtke GRAND AUTO D.O.O.

Tvrtka GRAND AUTO D.O.O. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja. Korištenjem „Internetske stranice“ i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja podrazumijeva se da posjetitelj prihvaća izmjene, te stoga preporučujemo da povremeno provjerite ažuriranja na ovoj „Internet stranici“ (Općim uvjetima poslovanja). U predmetnim općim uvjetima poslovanja pod pojmom posjetitelj i/ili kupac misli se na istu osobu. Posjetitelj/kupac je suglasan da tvrtka GRAND AUTO D.O.O. može istoga obavještavati na njegovu e-mail adresu i/ili kućnu adresu i/ili telefonski broj o prodajnim i servisnim aktivnostima koje pruža GRAND AUTO D.O.O.

Uvjeti korištenja materijala

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke GRAND AUTO D.O.O. Posjetitelji/korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava i/ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići.

Posjetitelj je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve s tim povezane troškove. Tvrtka GRAND AUTO D.O.O. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme posjetitelja koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Autorska prava

Sadržaj ove lokacije (mrežne/ih stranica) zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki GRAND AUTO D.O.O. ili je ustupljeno tvrtki GRAND AUTO D.O.O., a u vlasništvu je trećih osoba. GRAND AUTO D.O.O. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke GRAND AUTO D.O.O. ili u vlasništvu trećih osoba, a GRAND AUTO D.O.O. je nositelj licence i/ili prava na korištenje. Sve fotografije, slike i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim „Internet stranicama“ su vlasništvo tvrtke GRAND AUTO D.O.O., te nije moguće korištenje istih (istog materijala) bez pisanog odobrenja tvrtke GRAND AUTO D.O.O. Također nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način uporabe ovih internet stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Uporabom materijala s internet stranica medijski korisnici se obvezuju u potpunosti se pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva. GRAND AUTO D.O.O. ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim internet stranicama te se ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu nastati zbog drugačijeg tumačenja materijala na ovim internet stranicama.

Cijene

Sve cijene na našoj web-stranici su izražene u kunama (HRK), te sadržavaju PDV (porez na motorna vozila) i PPMV (poseban porez na motorna vozila) i vrijede za sve načine plaćanja. Unatoč učestalom ažuriranju cijena postoji mogućnost pogreške i odstupanja od stvarne prodajne cijene.

Akcijska prodaja

GRAND AUTO D.O.O. će povremeno stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine (klubovi, udruge, članovi foruma, itd.). Visina popusta i trajanje akcijske prodaje bit će detaljno pojašnjeni.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno članku 10. st.1 Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo kupce (potrošače) da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

GRAND AUTO D.O.O. za trgovinu, održavanje i popravak motornih vozila, Ljubljanska avenija 4, 10 090 Zagreb, Republika Hrvatska ili na e-mail adresu: info@grandauto.hr. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Uz prigovor potrebno je dostaviti sljedeće podatke (Ime i prezime, naznaka sklopljenog ugovora (datum i broj), te adresa za dostavu odgovora) U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti nadležnom sudu.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji posjetitelj (kupac) sklapa s GRAND AUTO D.O.O. d.o.o. za kupoprodaju proizvoda je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između tvrtke GRAND AUTO D.O.O. i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste (ukoliko je kupac/posjetitelj potrošač sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, u suprotnom odredbe o raskidu se ne primjenjuju na istoga, odnosno na takve posjetitelje (kupce) primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima kojima se reguliraju odnosi između trgovaca) jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma preuzimanja proizvoda, odnosno preuzimanja zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas GRAND AUTO D.O.O. posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

Ugovor možete jednostrano raskinuti putem bilo koje nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam u roku od 14 dana od dana kada nam proizvod bude vraćen. Povrat proizvoda nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Prilikom povrata vozila povodom raskida ugovora proizvod (motorno vozilo) mora odgovarati stanju u trenutku isporuke, uzimajući u obzir prirodno trošenje (radi provjere proizvoda) prema prijeđenom broju kilometara od isporuke vozila. Taj broj kilometara ne smije biti viši od 1.000 km od stanja prijeđenih kilometara na motornom vozilu u trenutku kada je isto preuzet od strane kupca. Za svaki više pređeni kilometar, izvan prethodno naznačenog limita od 1.000 km, kupac je dužan platiti 3 kn (bez PDV-a) po prijeđenom kilometru, odnosno najmanji iznos od 1.500 kn bez pripadajućeg iznosa PDV-a.

Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod i/ili su vidljive na ponudi, te u smislu čl.42. st 6. Zakona o zaštiti potrošača GRAND AUTO D.O.O. smatra da je kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obaviješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz proizvod te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

GRAND AUTO D.O.O. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje na svojim stranicama sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Izjava o zaštiti privatnosti.

Izjava o zaštiti privatnosti je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje.

Nadležnost suda i mjerodavno pravo

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova (vidljivo na web stranici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Tvrtki GRAND AUTO D.O.O. cilj je sve sporove rješavati mirnim putem. Ovi Uvjeti su u skladu s zakonima Republike Hrvatske i na sve neriješene sporove koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim općim uvjetima, primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, uz nadležnost suda u Zagrebu.

  

Opći uvjeti poslovanja servisni paketi

Podaci o prodajnom mjestu:

GRAND AUTO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, održavanje i popravak motornih vozila (U daljnjem tekstu: GRAND AUTO i/ili GRAND AUTO D.O.O.) Ljubljanska avenija 4, 10 090 Zagreb, Republika Hrvatska (dalje u tekstu: GRAND AUTO D.O.O.), Tvrtka je upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu, matični broj: 080174599, OIB: 30176496729. Iznos temeljnoga kapitala društva iznosi 28.293.600,00  kuna i uplaćen je u cijelosti. Predsjednik Uprave društva: Lovre Živković, zastupa Društvo zajedno s dva člana Uprave. Račun u Raiffeisen Bank d.d. 2484008-1100592584, HR0724840081100592584.

Adresa elektroničke pošte: GrandAuto.Web@grandautomotive.eu

Info telefon: : +385 (0)1 3710 555.

Radno vrijeme kontaktnog centra je radnim danom od 8:00 do 16:00 sati. Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Primjena općih uvjeta poslovanja.

Ovi opći uvjeti poslovanja odnose se na korištenje Grand Auto internet trgovine – servisni paketi na području Republike Hrvatske. Usluge Grand Auto Internet trgovine dostupne su na internetskim stranicama www.grandauto.hr Stranice, kao i navedene usluge, korisnici mogu koristiti za privatnu i poslovnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim uvjetima i pravilima.

Kupci mogu biti pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske. GRAND AUTO D.O.O. (trgovac) se obvezuje se na poslovanje u skladu s važećim zakonima na području Republike Hrvatske.

Korištenjem ove „Internet stranice“ www.grandauto.hr posjetitelj (kupac) se slaže s „općim uvjetima poslovanja servisni paketi“ te potvrđuje da je poslovno sposoban za sklapanjem obvezujućih ugovora i da je stariji od 18 godina. Posjetitelj koji unosi bilo koje podatke obvezan je unositi samo točne i istinite podatke, informacije, materijale, itd. Netočni i neistiniti podaci smatrati će se zloporabom te će se odgovarajuće po istima postupiti. Podatke prikupljene putem internetskih obrazaca i pri rezervaciji koristit će se samo u svrhu poslovanja tvrtke GRAND AUTO D.O.O..

Tvrtka GRAND AUTO D.O.O. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja. Korištenjem „Internetske stranice“ i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i podrazumijeva se da posjetitelj prihvaća izmjene, te stoga preporučujemo da povremeno provjerite ažuriranja na ovoj „Internet stranici“ (Općim uvjetima poslovanja). U predmetnim općim uvjetima poslovanja pod pojmom posjetitelj/kupac misli se na istu osobu. Posjetitelj/kupac je suglasan da tvrtka GRAND AUTO D.O.O. može istoga obavještavati na njegovu e-mail adresu i/ili kućnu adresu i/ili telefonski broj o prodajnim i servisnim aktivnostima koje pruža GRAND AUTO D.O.O..

Uvjeti korištenja materijala

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke GRAND AUTO D.O.O.. Posjetitelji/korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava i/ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići.

Posjetitelj je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve s tim povezane troškove. Tvrtka GRAND AUTO D.O.O.  nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme posjetitelja koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Autorska prava.

Sadržaj ove lokacije (mrežne/ih stranica) zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki GRAND AUTO D.O.O. ili je ustupljeno tvrtki GRAND AUTO D.O.O., a u vlasništvu je trećih osoba. GRAND AUTO D.O.O. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke GRAND AUTO D.O.O. ili u vlasništvu trećih osoba, a GRAND AUTO D.O.O. je nositelj licence i/ili prava na korištenje. Sve fotografije, slike i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim „Internet stranicama“ su vlasništvo tvrtke GRAND AUTO D.O.O., te nije moguće korištenje istih (istog materijala) bez pisanog odobrenja tvrtke GRAND AUTO D.O.O.. Također nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način uporabe ovih internet stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Uporabom materijala s internet stranica medijski korisnici se obvezuju u potpunosti se pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva. GRAND AUTO D.O.O. ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim internet stranicama te se ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu nastati zbog drugačijeg tumačenja materijala na ovim internet stranicama.

Proizvodi i/ili usluge.

Sve robe i usluge dostupne na Grand Auto Internet trgovini. Sve cijene su izražene u kunama (HRK) s uključenim PDV-om, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Prikazane cijene obuhvaćaju sve manipulativne troškove roba i usluga.

Odabir proizvoda.

Proizvodi se naručuju odabirom željenog proizvoda/usluge. Proizvodi/usluge se smatraju naručenim kada kupac obavi cijeli proces izrade ponude/narudžbe (Checkout proces). Po primitku narudžbe Grand Auto šalje obavijest korisniku o njenom zaprimanju na e-mail adresu koju je korisnik prijavio.

Grand Auto se obavezuje, omogućiti preuzimanje svih dostupnih proizvoda odnosno izvršiti sve usluge sukladno odabranom paketu. Ukoliko neki (ili sve) proizvode/usluge Grand Auto nije u mogućnosti isporučiti/izvršiti u roku od 48 sati, kontaktirat će telefonski i/ili putem e-maila korisnika kako bi dogovorili preuzimanje zamjenskog(skih) proizvoda/usluga ili otkazivanje narudžbe. Popis servisa Grand Auto, s navedenim adresama i kontaktima u kojima je moguće izvršiti odabrane usluge odnosno kupiti proizvode, 
možete pogledati ovdje.

Načini plaćanja u Grand Auto servisu.

Osim gotovinom, kupci mogu plaćati debitnim i kreditnim karticama te koristiti posebne pogodnosti obročnog plaćanja (na rate).
U Grand Auto je moguće plaćati sljedećim karticama: Visa, Visa Premium, Mastercard®, Maestro® i Diners.

Pogodnosti obročnog plaćanja (na rate).
Zagrebačka banka: Mastercard / Visa – minimalni iznos 500 kn – 2 do 12 rata, Maestro - minimalni iznos 200 kn – 2 do 12 rata.
Privredna banka Zagreb: Maestro – 2 do 6 rata, Visa Premium – 2 do 6 rata.
Erste&Steiermärkische Bank: Diners – 2 do 6 rata.

OTP banka: Visa – 2 do 12 rata.

Reklamacije i prigovori

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti sklopljeni ugovor u roku od 14 dana, od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe sve sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15).
Ugovor kupac može raskinuti putem bilo koje nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskida ugovor i to na trajnom mediju.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Posebno napominjemo da je korisnik odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u slučajevima naznačenim u čl.79 Zakona o zaštiti potrošača.

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača tvrtka GRAND AUTO D.O.O. d.o.o. se obvezuje zaprimiti pismeni prigovor korisnika na izvršenu uslugu te na isti odgovoriti pismeno u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Prigovor na kvalitetu usluga Grand Auto d.o.o. korisnici mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: GRAND AUTO D.O.O. d.o.o., Ljubljanska Avenija 4, 10090 Zagreb ili na e-mail adresu: info@grandauto.hr, odnosno na telefax broj: +385 (0)1 3710 555. GRAND AUTO D.O.O. se obvezuje dati odgovor na prigovor u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora te uz prigovor dostaviti ime, prezime i adresu.

Povrat uplate

U slučaju nemogućnosti isporuke naručenih proizvoda ili izvršenja naručene usluge, ili isporuke istovjetnih zamjenskih proizvoda, korisniku će se ponuditi proizvodi jednakih, ili sličnih, karakteristika i cijene. Ako kupac ne prihvati takvu ponudu Grand Auto se obvezuje izvršiti povrat sredstava u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je zaprimljena obavijest o raskidu ugovora o kupoprodaji, na račun korisnika s kojeg su sredstva uplaćena.

Izjava o zaštiti privatnosti.

Izjava o zaštiti privatnosti je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje.

Nadležnost suda i mjerodavno pravo.

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova (vidljivo na web stranici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Tvrtki GRAND AUTO D.O.O. cilj je sve sporove rješavati mirnim putem. Ovi Uvjeti su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i na sve neriješene sporove koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim općim uvjetima, primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, uz nadležnost suda u Zagrebu.

vrh stranice